ÖZEL GÜVENLİK

Genel Kolluk; Polis, Jandarma ve Milli İstihbarat Teşkilatıdır. Görev alanlarına göre Türkiye’nin her yerinde görevlidir.
Özel Kolluk; Gümrük Muhafaza Memuru, Orman Muhafaza Memuru, Kır ve mahalle bekçileri ve Zabıtadır. Sadece kendi bölgelerinde güvenlikten sorumludur.
Özel Güvenlik Görevlileri; Genel kolluğun sorumluluğunda bulunan ve özel güvenlik komisyonunun kendisine tanıdığı alanda, daha çok suç önleme faaliyeti yapmakla görevlidir.

Özel Güvenlik Eğitim Kurumları;
Silahlı / Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen adaylara ve yönetici olmak isteyenlere, müfredat dahilinde eğitim veren ticari kuruluşlardır. Eğitim kurumlarının özel güvenlik alanında faaliyette bulunması İçişleri Bakanlığının iznine tâbidir.

•Gerçek ve Tüzel Kişiler tarafından kurulabilir,
•Şube açamazlar, il içi ve il dışı farklı bir adreste faaliyet göstermeleri, ayrı bir faaliyet iznine tabidir,
•Özel Güvenlik Müfredatı haricinde başka bir konuda eğitim veremezler.

Özel Güvenlik Şirketleri;
Valiliklerden Özel Güvenlik izni almış olan kişi, kurum ve kuruluşlara silahlı / silahsız özel güvenlik hizmeti veren ve özel güvenlik görevlilerini istihdam eden ticari tüzel kişiliklerdir. Şirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması İçişleri Bakanlığının iznine tâbidir.
Faaliyet izni için;
•Şirket hisselerinin nama yazılı olması,
•Faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması,
•Yabancı kişilerin özel güvenlik şirketi kurabilmesi ve yabancı şirketlerin Türkiye'de özel güvenlik hizmeti verebilmesi mütekabiliyet esasına tâbidir.

Kurucu; Özel Güvenlik alanında faaliyet gösteren şirketin / eğitim kurumunun / alarm merkezinin sahibi konumundaki gerçek ve/veya tüzel kişidir. Kurucu Olma Şartları;
•Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı,
•10/d kapsamındaki suçları işlememiş,
•Yabancılar için mütekabiliyet şartı.
•Tüzel Kişi ortaklığı halinde, temsilcisi konumundaki gerçek kişide de bu şartlar aranır.

Yönetici; Özel güvenlik şirketlerinde özel güvenlik görevlilerine emir ve komuta etme, alınacak güvenlik tedbirlerini, bunların yerini, sırasını ve zamanını belirleme ve değiştirme yetki ve sorumluluğuna sahip olanlar ile özel güvenlik eğitim kurumlarında eğitimden sorumlu olan kişilerdir.
Yönetici Olma Şartları;
•Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı,
•4 yıllık üniversite mezunu,
•0/d kapsamındaki suçları işlememiş,
•Temel Eğitim Sertifikası sahibi.

Özel Güvenlik Görevlisi; Kanun kapsamında özel koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmek amacıyla istihdam edilen, Silahlı / Silahsız görev yapan kişilerdir.
Özel Güvenlik Görevlisi Olma Şartları;
•Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı,
•Kamu Haklarından Yasaklı olmayan,
•10/d kapsamındaki suçları işlememiş,
•Temel Eğitim Sertifikası sahibi.
•Silahsızlar için 18 yaşını ikmal etmiş ilköğretim mezunu,
•Silahlılar için 21 yaşını ikmal etmiş lise mezunu,
•Yeterli sağlık şartlarına haiz olma.

Özel Güvenlik İzni; Özel Güvenlik uygulamasının yapılabilmesi için kişi, kurum ve kuruluşların, Valiliklerden “Özel Güvenlik İzni” alması zorunludur. Bu uygulamaya tabi olmak ve çıkmak; kişi, kurum ve kuruluşların kendi istek ve taleplerine bağlıdır.
Müracaatta;
•Özel güvenlik hizmetinin silahlı / silahsız,
•Kaç özel güvenlik görevlisi tarafından,
•Bünyesinde istihdam etmek ve / veya hizmet alımı şeklinde,
•Başkaca fiziki güvenlik tedbirlerinin olup olmayacağı,
•Talebin haklı ve hukuki gerekçeleri, belirtilir.

İl Özel Güvenlik Komisyonu; Vali Yardımcısının Başkanlığında, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Ticaret Odası Başkanlığı, Sanayi Odası Başkanlığı, “Özel Güvenlik İzni” verilmesi ya da bu uygulamanın kaldırılması için Başvuran Kişi ya da kuruluşun temsilcisinden oluşur. Komisyonun özel güvenlik izni verilmesi ya da verilmemesi yönündeki kararları Valinin onayına sunulur.
Komisyon;
•Koruma ve Güvenlik Hizmetini Yerine Getirecek Personeli,
•Bulundurulabilecek veya Taşınabilecek Silah ve Teçhizatın Azamî Miktarını ve Niteliğini,
•Gerekli Hallerde Diğer Fizikî ve Aletli Güvenlik Tedbirlerini, belirlemeye Yetkilidir.